Home About Us นโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 2

นโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 2

สมัยที่ 2 (ปี 2546-2549)

ด้านการศึกษา

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพและคุณธรรม
 2. เตรียมการให้มีการสอบวิศวกรระดับภาคีเพื่อออกใบอนุญาต
 3. สนับสนุนให้มีการวิจัยระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา

ด้านการประกอบวิชาชีพ

 1. จัดให้มีมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม
 2. ส่งเสริมและดำเนินการให้วิศวกรทั้งภาครัฐและเอกชนมีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องและในระดับสากล

ด้านสมาชิก

 1. คุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิก
 2. ให้การบริการสมาชิกให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วทั่วภูมิภาค
 3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลและความรู้แก่สมาชิก

ด้านการประกอบวิชาชีพ

 1. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในนโยบายและปัญหาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 2. ผลักดันแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาด้านวิศวกรรมให้บรรจุเป็นส่วนสำคัญหลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ