Home About Us คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 3

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 3

นายวิระ มาวิจักขณ์

นายกสภาวิศวกร
President

นายเรืองศักดิ์ วัชรพงศ์

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
Vice President

นายบุญส่ง พ่อค้าทอง

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
Vice President

นายจำรูญ มาลัยกรอง

เลขาธิการสภาวิศวกร 
Secretary-General

นายวรากร ไม้เรียง

เหรัญญิกสภาวิศวกร
Treasurer

กรรมการสภาวิศวกร Board of the Council of Engineers

นายประสิทธิ์ พิทยพัฒน์

นายฤชากร จิรกาลวสาน

นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา

นายรัชทิน ศยามานนท์

นายสหาย รักเหย้า

นายสุรพล พงษ์ไทยพัฒน์

นายต่อกุล กาญจนาลัย

นายปรีชา เศขรฤทธิ์

นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ

นายอังกูร มนธาตุผลิน

นายธงชัย พรรณสวัสดิ์

นายการุญ จันทรางศุ

นายกมล ตรรกบุตร

นายศุลี บรรจงจิตร