หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ การแจ้งความประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีทางไปรษณีย์ (Paper vote)

การแจ้งความประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีทางไปรษณีย์ (Paper vote)

                   เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24 (1) และมาตรา 24 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 รวมถึงการจัดส่งบัตรเลือกตั้งพร้อมเอกสารแนะนำวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งไปยังสมาชิกสามัญสภาวิศวกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่ 10/2565 เรื่อง บัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

                   อาศัยอำนาจตามข้อ 4 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร
(สมัยที่ 8) ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                  ข้อ 1 สมาชิกสามัญสภาวิศวกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีทางไปรษณีย์ (Paper vote) สามารถแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2565 และหากไม่แจ้งความจำนงถือว่ามีความประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting)

                  ข้อ 2 การแจ้งความจำนงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีทางไปรษณีย์ (Paper vote) สมาชิกสามัญสภาวิศวกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งความจำนง โดยวิธีการดังนี้

                  (1) ยื่นแบบแสดงความจำนงตามแบบเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภาวิศวกร เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ในวันและเวลาทำการของสภาวิศวกร

                   (2) จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

                   (3) แจ้งความจำนงผ่านระบบเว็บไซต์ของสภาวิศวกร ที่ www.coe.or.th  

                   ข้อ 3 การจัดส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีทางไปรษณีย์ (Paper vote) คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) จะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลสมาชิกสภาวิศวกร

สภาวิศวกรพร้อมแล้วที่จะให้บริการสมาชิกทุกท่าน ในการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์

หากสมาชิกท่านใดยังไม่สะดวกที่จะลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์
สมาชิกสามารถเลือก ลงคะแนนทางไปรษณีย์ โดยคลิกที่นี่เพื่อแจ้งความจำนงของท่าน

ปิดรับแจ้งความจำนง
สภาวิศวกรขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน