หน้าหลัก รับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30-50 ปี
  (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์งานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี  และ/หรือ ดูแลและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี

ทักษะ / คุณสมบัติอื่น

 • สามารถวางนโยบาย แผนงาน และแนวโน้มทางเทคโนโลยี ต่อองค์กร และผู้บริหาร
  • สามารถศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับองค์กร
  • มีทักษะและความเข้าใจระบบการบริหารจัดการสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาระบบงาน
  • สามารถวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ ที่มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สามารถวางแผน ควบคุม ติดตามงาน การพัฒนาระบบได้ตามนโยบาย ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถบริหารจัดการ กระบวนการทำงานภายในฝ่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • สามารถประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อตอบสนองนโยบายและนำมาสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีความเป็นผู้นำ ทำงานอย่างเป็นระบบ มีไหวพริบแก้ไขสถานการณ์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีใจรักในงานบริการ

ติดต่อสมัครงาน ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน
หรือที่ E-mail : hr@coe.or.th สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงานได้ทาง
http://www.coe.or.th  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ Hotline 1303 ต่อ 1603

Download ใบสมัครงาน