หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้บริหารนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปปรับใช้ในหน่วยงาน/องค์กร ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์และเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับภารกิจของหน่วยงาน/องค์กร ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดและยั่งยืน ซึ่งมีรูปแบบและกำหนดการฝึกอบรม ดังนี้

  • ภาคบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

วันเสาร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 และ วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ณ กรุงเทพมหานคร

  • ศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างประเทศ

วันพุธที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ณ ประเทศญี่ปุ่น

  • ศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเทศ

วันศุกร์ที่ 29 – วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ณ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี

  • สรุปผลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร

สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครทางเว็บไซต์ http://training.gistda.or.th