หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting)

วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting)

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) สามารถลงคะแนนตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (ภายในเวลา 16.00 น.) โดยมีวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งตามเอกสารแนบท้าย

หมายเหตุ   

1) เมื่อกดยืนยันการลงคะแนนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือกลับเข้ามาแก้ไขได้อีก

2) ในแต่ละมาตราท่านสามารถลงคะแนนเลือกน้อยกว่าที่กำหนดได้

3) ท่านสามารถเลือกลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครในสาขาต่าง ๆ ตามจำนวนสิทธิในแต่ละมาตรา

4) การลงคะแนนเลือกตั้งตามมาตรา 24 (1) แต่ละสาขาจะมีผู้ได้รับการเลือกตั้งได้ไม่เกิน 2 คน และมาตรา 24 (2) แต่ละสาขาจะมีผู้ได้รับการเลือกตั้งได้ไม่เกิน 1 คน เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครหรือที่มีผู้สมัครแต่ไม่ครบทุกสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

5) เชิญร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร บริเวณปากซอยลาดพร้าว 54/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และดำเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

6) ประกาศผลการนับคะแนน และประกาศผลผู้ได้รับการเลือกตั้ง ณ สำนักงานสภาวิศวกร ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และระบบสารสนเทศของสภาวิศวกร www.coe.or.th

7) เมื่อผู้อำนวยการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครใดเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบ ให้ยื่นคำร้องคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจะพิจารณาและวินิจฉัยคำร้องคัดค้านนั้น แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบภายใน 45 วัน โดยถือคำวินิจฉัยเป็นที่สุด