หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (e-GP) การพิจารณาผลการประกาศผู้ชนะวิธี e – Bidding” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำราคากลางหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SME ตามกฎกระทรวงกำหนดการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓หลักเกณฑ์ในการบริหารสัญญาแนวทางการแก้ไขสัญญาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e- GP การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี  – Bidding โดยโครงการฯกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 4 รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,400 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2564

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2565

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2565

ท่านใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.suas.su.ac.th/ หรือลงทะเบียนได้ที่นี่ ลิก