หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ม.ศิลปากรเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายฯ

ม.ศิลปากรเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายฯ

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุมตรวจสอยการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอุบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว) วิธีการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่เมื่อเกิดข้อผิดพลาดต้องรับผิดทางละเมิดต้านพัสดุ ด้านการเงินการคลังและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยโครงการฯกำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน 5 รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2564

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2565

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2565

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ท่านใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.suas.su.ac.th/ หรือลงทะเบียนได้ที่นี่ คลิก