หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ม.นเรศวร คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

ม.นเรศวร คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565เพื่อเข้ารับโล่เกียรติยศในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

สภาวิศวกร จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกสภาวิศวกรที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสามารถเสนอรายชื่อ ประวัติพร้อมผลงานมายังสภาวิศวกร E-Mail : pr@coe.or.th เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ในนามสภาวิศวกร และนำเสนอมหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณา ภายในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565