หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ฟรี เสวนาหัวข้อ "ยุติทุกปัญหางานวิศวกรด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

ฟรี เสวนาหัวข้อ "ยุติทุกปัญหางานวิศวกรด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

สถาบันอนุญาโตตุลาการ กำหนดจัดเสวนาหัวข้อ "ยุติทุกปัญหางานวิศวกรด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาโต และระงับข้อพิพาททางเลือกในธุรกิจก่อสร้าง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ในโปสเตอร์แนบท้ายข้อความนี้