หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกร กับ การประปานครหลวง (กปน.) โดยนายกสภาวิศวกร กับผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทย โดยมีเลขาธิการสภาวิศวกร และรองผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกร กับ การประปานครหลวง (กปน.) โดยนายกสภาวิศวกร กับผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทย โดยมีเลขาธิการสภาวิศวกร และรองผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกร กับ การประปานครหลวง (กปน.) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร กับ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทยให้มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ เป็นที่พึ่งของสังคม คุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะ ไม่ให้เกิดภยันตราย  ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พัฒนาขีดความสามารถของวิศวกรไทยให้มีความพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิสรัปชัน ส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร และนายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565