หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร  และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร

ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร  และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร

ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7) จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 10 เมษายน 2565 คณะกรรมการสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่ 35-8/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) เพื่อให้การดำเนินงานจัดการเลือกตั้งของสภาวิศวกรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสภาวิศวกรที่เกี่ยวข้อง

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน