หน้าหลัก รับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน 7 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน 7 ตำแหน่ง

สภาวิศวกร

487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ประกาศรับสมัครงาน 7 ตำหน่ง

1. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ      จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติ :-

 1. เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และ/หรือดูแลและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. มีความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
 6. มีความรับผิดชอบสูง มีการเรียนรู้รวดเร็ว มีทัศนคติในการทำงานที่ดี

2. เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์                                   จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติ :-

 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม/ระบบฐานข้อมูล/ระบบปฏิบัติงาน Network
  และสามารถใช้ภาษา PHP, Bootstrap, JAVA Script, JQuery, Ajax, Json, CSS และ HTML ได้
 4. มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม/ระบบฐานข้อมูล/ระบบปฏิบัติงาน Network

3. นิติกร                                                             จำนวน  2  อัตรา

คุณสมบัติ :-

 1. เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสูงกว่า
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 4. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย (เสมียนทนาย)           จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติ :-

 1. ชาย หรือหญิง (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
 2. มีประสบการณ์งานเสมียนทนาย หรืองานธุรการกฎหมาย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านงานเอกสาร
 4. สามารถติดต่อ สื่อสาร และประสานงานกับศาลต่างๆ
 5. ทำงานอย่างเป็นระบบ มีไหวพริบแก้ไขสถานการณ์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 6. มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักในงานบริการ
 7. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Ms Office (Word, Excel, PowerPoint), Email, Internet
 8. หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านเสมียนทนาย หรืองานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ                                จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติ:-

 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์,ภาษาศาสตร์,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,สาขาบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการศึกษา/หลักสูตรการศึกษา,งานธุรการ,งานเลขานุการ,
  งานติดต่อต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. มีความสามารถในการสื่อสารทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

6. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/คลังสินค้า                              จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติ:-

 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 4. มีความรู้ความสามารถในงานจัดซื้อ จัดจ้าง และงานพัสดุ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

7. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน                                จำนวน  2  อัตรา

คุณสมบัติ :-

 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ทุกสาขา
 3. มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักในงานบริการ
 4. หากมีประสบการณ์ งานเลขานุการ/การจัดงานประชุม /งานธุรการ/หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถใช้โปรแกรม Ms Office (Word, Excel), Email, Internet ได้ดีมาก

ติดต่อสมัครงานส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน หรือที่

E-mail : hr@coe.or.th สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงานได้ทาง

http://www.coe.or.th  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ Hotline 1303 ต่อ 1603

Download ใบสมัครงาน