หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ให้การต้อนรับอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยและคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าความร่วมมือในการปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ให้การต้อนรับอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยและคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าความร่วมมือในการปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ให้การต้อนรับ คุณนภดล รมยะรูป อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยและคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าความร่วมมือในการปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ สำนักงานสภาวิศวกร