หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมหารือกับดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ กรมการขนส่งทางราง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันซึ่งสรุปดังนี้

1. การพัฒนาวิศวกรระบบรางของประเทศไทย โดยเน้นการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากการปฏิบัติงาน (on the job training) เพื่อให้วิศวกรไทยสามารถทำการออกแบบ        และควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบรางต่างๆ

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบราง โดยเน้นการเชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างและผลิตผลิตภัณฑ์ระบบรางได้เองภายในประเทศ (Local Content)

3. การสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง โดยจะมีการจัดประชุมสัมมนาโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางมาเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบรางที่ทันสมัยและเป็นสากลระหว่างกัน

4. การพัฒนาให้วิศวกรไทยสามารถเป็นทำงานเป็นผู้รับรองในงานระบบราง (Independent Certification Engineer: ICE) โดยจะร่วมกันพัฒนาระบบรับรองที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของวิศวกรไทยร่วมกันต่อไป