หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting)

ขั้นตอนการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting)

สภาวิศวกรกำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (ภายในเวลา 16.00 น.) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ของสภาวิศวกร
  2. กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสหลังบัตร
  3. เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร มาตรา 24 (1)
  4. เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร มาตรา 24 (2)
  5. กดยืนยันการลงคะแนน
  6. ท่านจะได้รับ SMS ถือว่าการเลือกตั้งเสร็จสมบูรณ์