หน้าหลัก รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย การรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่อง การกำหนดชื่อและอักษรย่อภาษาไทยชื่อและอักษรย่อภาษาอังกฤษ วิชาชีพวิศวกรรมส่งเสริม 17 สาขา

การรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่อง การกำหนดชื่อและอักษรย่อภาษาไทยชื่อและอักษรย่อภาษาอังกฤษ วิชาชีพวิศวกรรมส่งเสริม 17 สาขา

          เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึงที่สภาวิศวกรมีพันธะผูกพันข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารวิศวกรรมข้ามแดน ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2564

          สภาวิศวกรจึงได้ดำเนินการยกร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่อง การกำหนดชื่อและอักษรย่อภาษาไทยชื่อและอักษรย่อภาษาอังกฤษของสาขาวิชาชีพวิศวกรรม (17 สาขาวิชาชีพวิศวกรรม) พ.ศ. …. เพื่อกำหนดชื่อและอักษรย่อภาษาไทย ชื่อและอักษรย่อภาษาอังกฤษของสาขาวิชาชีพวิศวกรรม (17 สาขาวิชาชีพวิศวกรรม) ดังนี้

ลำดับชื่อภาษาไทยอักษรย่อชื่อภาษาอังกฤษอักษรย่อ
1วิศวกรรมเกษตรวกษ.Agricultural EngineeringAgE
2วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วคพ. Computer EngineeringCpE
3วิศวกรรมชายฝั่งวชฝ. Coastal EngineeringCtE
4วิศวกรรมชีวการแพทย์วชพ. Biomedical EngineeringBmE
5วิศวกรรมต่อเรือวตร.Naval Architecture and Marine EngineeringNAME
6วิศวกรรมบำรุงรักษาอาคารวบอ.Building Maintenance EngineeringBME
7วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวปอ.Fire Protection EngineeringFPE
8วิศวกรรมปิโตรเลียมวปต.Petroleum EngineeringPtE
9วิศวกรรมพลังงานวพง.Energy EngineeringEnE
10วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์วมท.Mechatronics EngineeringMctE
11วิศวกรรมยานยนต์วยย.Automotive EngineeringAE
12วิศวกรรมระบบรางวรร.Rail EngineeringRE
13วิศวกรรมสารสนเทศวสส. Information EngineeringIfE
14วิศวกรรมสำรวจวสร. Survey EngineeringSvE
15วิศวกรรมแหล่งน้ำวลน.Water Resources EngineeringWRE
16วิศวกรรมอากาศยานวอย.Aeronautical EngineeringAnE
17วิศวกรรมอาหารวอห.Food EngineeringFE

          ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป

          สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่  https://forms.gle/Ui9hBzcCvprzxGhY9

เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบการรับฟังความเห็น-อักษรย่อ 17 สาขา